ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

– Érdi Közterület-fenntartó Intézmény –

Bevezetés

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (a továbbiakban: „Intézmény/Adatkezelő”), mint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapításáról szóló 260/2004. (XI.18.) ÖK számú határozat szerint alapított önkormányzati költségvetési szerv a 289/2014. (XII.18.) számú, alapító okiratot módosító közgyűlési határozatban foglalt tevékenységek végzése során, illetve működésével összefüggésben bizonyos személyes adatokat kezel.

A fentebb megjelölt alapító okirat alapján adatkezeléssel érintett tevékenységnek minősül különösen az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által üzemeltetett köztemető fenntartása és működtetése.

1.       Az Adatkezelő főbb adatai:

Neve:Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Székhely és levelezési cím:2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
Nyilvántartási szám:566973
Adószám:15566977-2-13
E-mail elérhetősége:titkarsag@ekfi.hu
Telefonszám:+36 23/ 365-610
Képviselője:     Az Adatkezelőt a mindenkori intézményvezető képviseli
Weboldala:http://www.ekfi.hu/

 

Amennyiben a temetőüzemeltetéssel összefüggő adatkezelési kérdése merülne fel az Érintettnek, úgy annak ügyében az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre az Adatkezelő:

Levelezési cím: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.

E-mail: temeto@ekfi.hu

2.       A Tájékozató célja

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy:

 • az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozókról,
 • a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény az általa kezelt személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeli, és az adatkezelés vonatkozásában az érintetteknek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, mint az http://temeto.ekfi.hu/  weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által kezelt személyes adatok biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos, ezért kérjük, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne adatainak kezelésével kapcsolatban, úgy forduljon hozzánk bizalommal a titkarsag@ekfi.hu e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek a weboldal használata előtt.

A Tájékoztató létrehozásával, és nyilvánossá tételével az Adatkezelő biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Európai Unió általános adatvédelmi rendelete – General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott Érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását is.

3.       Adatfeldolgozó neve, elérhetősége :

 

Neve:Szabó Lajos ev.
Székhely és levelezési cím:2030 Érd, Papagáj utca 42.
Nyilvántartási szám:20664941
Adószám:60398099-1-33

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Weboldal üzemeltetés és fejlesztés, tárhely-szolgáltatás biztosítása.

4.       Az adatkezelési alapelvek

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság

A személyes adatok kezelésének pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lennie, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5.       Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor, és annyiban jogszerű, amennyiben:

 1. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak, egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, vagy
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a-b) az Érintett hozzájárulása),
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (kötelező),
 4. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

6.       Adatkezelési célok, a kezelt adatok köre

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik az Érintett személyes adatainak a kezelése.

6.1.        Honlap üzemeltetés

Az Adatkezelő honlapja a http://www.ekfi.hu/ címen, az érdi köztemető honlapja: http://temeto.ekfi.hu/  weboldalon érhető el.

adatkezelés jogalapja:GDPR 6. Cikk (1) bek. a) az Érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
adatkezelés célja:A weboldal elérésének biztosítása, a weboldal megfelelő működtetése.
kezelt adatok köre:név, e-mail cím, az érintett által megadott egyéb személyes adat
adattárolás határideje:Az adatkezelés az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig vagy az érintett törlési kérelméig tart
adattárolás módja:elektronikus

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezések

A weboldal használatához az Érintett felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükség lehet, személyes adatok rendelkezésre bocsátására. A társaság weboldalához személyes adatai megadása nélkül bárki hozzáférhet, a weboldalon szabadon és korlátozás nélkül informálódhat. A weboldal a látogatókról korlátlanul és automatikusan gyűjt olyan információkat, melyek nem személyhez kötöttek. Ezekből az adatokból személyes adat nem nyerhető, így a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

6.2.        Cookie kezelés

Az Intézmény, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Amennyiben ezzel Ön nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy oldalunk hibásan vagy nem teljesen jelenik meg.

adatkezelés jogalapja:GDPR 6. Cikk (1) bek. a) az Érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
adatkezelés célja:Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges adatok kezelése A weboldal látogatóinak azonosítása és a látogatók nyomon követése
kezelt adatok köre:Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
adattárolás határideje:A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
adattárolás módja:elektronikus

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás nyújtásához a weboldal üzemeltetőjének feltétlenül szüksége van.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az adatvédelem menüpont beállításai felületen. A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Honlap látogatói adatainak nyomon követése

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérésére és auditálására a Google Analytics alkalmazást használjuk. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére ment, melynek célja a felhasználó által látogatott weboldal használatának elemzése, értékelése, a weboldal aktivitásával összefüggő jelentések biztosítása a weboldal üzemeltetőjének, valamint a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatások teljesítése. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Uniótagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az érintett részére (elérhetőség: www.google.com/analytics ). Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, a böngésző beállításaiban blokkolhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu )

A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütiket, Google Analytics stb.) valósul meg.

A 29. cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleménye (a továbbiakban: „2012/4. számú Vélemény „) alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz (hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani):

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),
 • hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”),
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),
 • terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”),
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”).

A jelen Tájékoztatóban feltüntetésre kerülnek azok a linkek, amelyen keresztül az érintett/felhasználók megismerhetik, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) hogyan találják meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót.

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Az Érintett felhasználók további információkat szerezhetnek a sütik szerepéről, és így még több figyelmet tudnak fordítani az online magánszféra megteremtésére az alábbi honlapokon:.

6.3.        Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

Az Intézmény a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel, illetve az ügyfeleivel. Amennyiben az Intézmény szolgáltatásainak igénybevétele során bármilyen kérdése merülne fel, a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül (telefon, e-mail,) kapcsolatba léphet velünk.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a társaság köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Intézmény ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte– személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

adatkezelés jogalapja:GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pontja az Érintett hozzájárulása, illetve GDPR 6. Cikk (1) bek. b) pontja, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik szerződő fél.
adatkezelés célja:Az Intézménnyel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
kezelt adatok köre:név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok
adattárolás határideje:Az Intézmény az adatokat a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig) kezeli, az adatokat legfeljebb az adatközléstől számított 2 év elteltével törli, adott szerződéshez kapcsolódóan legfeljebb az elévülési idő lejártáig
adattárolás módja:elektronikus

7.       Adatbiztonsági intézkedések

Az Intézmény a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok csak az arra feljogosítottak számára legyenek hozzáférhetőek, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

Az Intézmény az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az Intézmény olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A szervereinket, melyeken a weboldal elérhető tűzfal védi, ezek megfelelő biztonságos fizikai környezetben, hosting szolgáltatónál vagy elzárva helyezkednek el. Fizikai vagy műszaki incidens esetén a szerver szolgáltató rendszeresen készülő mentés segítségével biztosítja a weboldal adatainak rendelkezésre állását és visszaállítását. Személyes adatokhoz a szervereink üzemeltetője nem fér hozzá.

8.       Érintetti jogok

Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

 • Hozzáférési jog

Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.

A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:

 1. a kezelt személyes adatok forrása,
 2. az adatkezelés célja és jogalapja,
 3. a kezelt személyes adatok köre,
 4. a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köre,
 5. a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 6. az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése,
 7. profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye és
 8. az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

 1. Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).
 • Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről az Érintettet késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő 25 napon belül tájékoztatja.Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Helyesbítés: Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.
 • Adattörlés: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
 • az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Tiltakozás adatkezelés ellen: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen (ilyennek minősül a kamerás megfigyelés, valamint a tervezőkre vonatkozó adatgyűjtés, továbbá az átvétel igazolás érdekében történő adatkezelés). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.
 • az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.

 • Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

9.       Jogorvoslat

 • Az Adatkezelőnél történő panasztételhez való jog

Minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az Adatkezelőnél, Adatvédelmi felelősnél, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t, Infotv-t.

Az Adatkezelő köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről, és annak eredményéről, valamint arról, hogy az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Adatkezelő:

Neve:Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Székhely és levelezési cím:2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
E-mail elérhetősége:titkarsag@ekfi.hu
Telefonszám:+36 23/ 365-610
Weboldala:http://www.ekfi.hu/

Belső adatvédelmi felelős:

Neve:Somogyi Tamás
Székhely és levelezési cím:2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
E-mail elérhetősége:titkarsag@ekfi.hu
Telefonszám:+36 23/ 365-610

Adatvédelmi Tisztviselő:

Neve:dr. Rádi Zita LL.M
Székhely és levelezési cím:2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
E-mail elérhetősége: zita.radi@avocat.hu
Telefonszám:+36 23/ 365-610
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak vagy az Infotv-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR rendelet, vagy az Infotv. szerinti jogait.

A bírósági eljárásban az Érintett fél. Az Érintett tartózkodási helye alapján is megindítható eljárás.

Bíróság illetékessége

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti állam bírósága előtt kell megindítani.
 • Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes Felügyeleti Hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet, Infotv-t.

A Felügyeleti Hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni a 78. cikk alapján.

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

Hatóság illetékessége

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást

 • Az Érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy
 • a feltételezett jogsértés helye szerinti állam Hatósága előtt kell megindítani.

Az eljárásban az Érintett nem fél, kizárólag tájékoztatás kérési joga van.

Adatvédelmi ügyekben az eljáró magyar felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Felügyeleti Hatóság”)

Cím:                 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím:        1363  Budapest, Pf.: 9.

Telefon:            +36 (1) 391-1400

Fax:                  +36 (1) 391-1410

E-mail:             ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap:             http://www.naih.hu

 • A felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a Felügyeleti Hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Minden Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha

 • az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy
 • három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bíróság illetékessége

A Hatósággal szembeni eljárást

 • a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 • Az Érintettek képviselete

Az Érintett jogosult arra, hogy

 • panaszának a nevében történő benyújtásával,
 • az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jognak, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jognak, a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jognak a nevében való gyakorlásával, valamint
 • a kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével

olyan nonprofit jellegű szervezetet bízzon meg, amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az Érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

 • A kártérítéshez való jog, Sérelemdíj

Az Érintett, ha a GDPR rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

 • Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
  • az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
  • az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 • Bíróság illetékessége

A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást,

 • adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 • Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. bíróság előtt kell megindítani.
 1. Vegyes rendelkezések
 2. Tizenhat éven aluli Érintett esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges.
 3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa.
 4. A Tájékoztatóra a magyar jog szabályai alkalmazandók.
 5. A Tájékoztató megtalálható a Honlapon, valamint személyesen az telephelyen is.

Érd, 2022. szeptember 20.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

A Tájékoztatóban használatos fogalmak meghatározása

Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

 • Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében, az Adatkezelő által meghatározottak szerint személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.
 1. Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának Számítógépén hozhat létre a Honlapot megjelenítő program, és amely információkat tárol az Érintettről, az Érintett és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja az Érintett számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.
 • Érintett: bármely, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
 • GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.
 • Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.ekfi.hu, http://temeto.ekfi.hu/ honlap.
 • Rendszergazda: aki a Honlapot kezeli és karbantartja. A Honlap működtetése, karbantartása vonatkozásában a Szabályzat rendelkezései a Rendszergazdára megfelelően irányadóak. A Rendszergazda önállóan, saját döntései szerint személyes adatot nem kezel, a Honlap karbantartása tekintetében – amennyiben és amilyen terjedelemben az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra rálát – adatfeldolgozónak minősül. A rendszergazdai teendőket Szabó Lajos egyéni vállalkozó (cím:2030 Érd, Papagáj utca 42.; nyilvántartási szám: 20664941) látja el.
 • Számítógép: minden olyan – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 21. pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő – az Érintett rendelkezése alatt álló számítástechnikai eszköz, mobiltelefon, számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k (adatcsomagok) fogadására alkalmas.
 • Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat kezeli az Érintettről.